Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
0
Privātuma politika
Reģistrējieties

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes nosacījumi

1. Ievads

Šīs privātuma politikas noteikumi ir publicēti paju biedrības SIA “Poētika” mājas lapā (www.poetika.lv). Mūsu uzņēmums, atbilstoši savai darbības jomai, ir tūrisma operators, kas savā ikdienas saimnieciskajā darbībā, sniedzot dažādu ceļošanas dokumentu noformēšanas pakalpojumus un starpniecības pakalpojumus, izmanto klientu personas datus. Privātuma politikas principi ietver sekojošās darbības ar klientu personas datiem: vākšana, izmantošana, publicēšana, nodošana un glabāšana (turpmāk - apstrāde). Apstrādājot personas datus, SIA “Poētika” vadās pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem (VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likuma noteikumiem (FPDAL), kā arī citiem spēkā esošo datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu noteikumiem, un nodrošina visus personas datu aizsardzībai nepieciešamos pasākumus. Šī privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir vērsta uz VDAR un FPDAL noteikto datu subjektu - fizisko personu, kuras dati tiek apstrādāti, un kura, izmantojot SIA “Poētika” mājas lapu, apliecina savu piekrišanu šīs Privātuma politikas noteikumiem. Mēs pieņemam, ka klients (Datu subjekts) apzinās un rūpējas par savu personas datu apstrādi. Tāpēc SIA “Poētika” apgalvo, ka nopietni attiecas pret spēka esošo klienta personas datu apstrādi regulējošo noteikumu ievērošanu. Privātuma politikā ir sniegts apraksts par SIA “Poētika” izmantojamiem principiem un praksi personas datu apstrādes procesā, sākot ar datu vākšanu un izmantošanu un beidzot ar to dzēšanu, pievēršot īpašu uzmanību personas datu aizsardzībai. Personas datu aizsardzības noteikumi paredz pastāvīgu personas datu pārziņa atbildību, kā ievērošanai mēs laiku pa laikam pārskatām Privātuma politikas noteikumus ar mērķi pārbaudīt to atbilstību spēkā esošajām prasībām, un nepieciešamības gadījumā veicam tās satura atjaunināšanu.

 2. Personas datu apstrādātāja kontaktinformācija

“Poētika” SIA

Komercreģistra kods: 40003587744

Adrese: Rīga, Alfrēda Kalniņa iela 2-102, LV-1050

E-pasts: poetika@poetika.lv

 3. Personas datu vākšana un apstrāde

3.1. Par sensitīviem personas datiem SIA “Poētika” uzskata visus datus, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Parasti šie dati ir informācija, kas nepieciešama klienta izvēlēto ceļošanas pakalpojumu organizēšanai; tā var tikt precizēta konkrēta ceļošanas pakalpojuma ietvaros, kā arī var atšķirties atkarībā no ceļošanas transporta veida (piemēram, autobuss, vilciens, automašīna) un galamērķa; t.i., datu saraksts var tikt papildināts saskaņā ar ieceļošanas valsts likumdošanu un prasībām (piemēram, tautība, pases dati, informācija par vakcināciju utt.). Parasti tiek izmantoti sekojošie sensitīvi personas dati:

 • vārds un uzvārds;
 • ceļošanas dokuments/personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju;
 • adrese;
 • telefona numurs;
 • darba vieta;
 • dzimšanas datums un vieta;
 • e-pasta adrese;
 • personas kods (ja nav personas koda – dzimšanas datums, vecums, dzimums);
 • informācija par vīzām, kurus klients noformējis pie SIA “Poētika”.

3.2. SIA “Poētika” apkopo arī nesensitīvos datus, pēc kuriem nav iespējams identificēt fizisko personu (piemēram, dzimums, vecums, atrašanās vieta).

3.3. Sensitīvo un nesensitīvo personas datu vākšana var tik īstenota sekojoši:

 • iesniedzot kontaktinformāciju SIA “Poētika” birojos vai izmantojot mājas lapu;
 • izmantojot mājas lapas lietotāja personīgā kabineta datus vai sīkfailus;
 • pieprasot cenu piedāvājumu vai veicot pasūtījumu SIA “Poētika” birojos vai izmantojot mājas lapu.

3.4. Visaexpert īsteno personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR noteikumiem.

3.5. Personas datu izmantošana

3.5.1. Visaexpert izmanto personas datus līgumsaistību izpildei, kas noslēgts starp pusēm, ceļošanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. SIA “Poētika” nepārdod un nenodod personas datus trešajām personām, izņemot šādas trešās personas, kurām SIA “Poētika” ir pienākums nodot personas datus saskaņā ar likumdošanu vai līguma pakalpojuma izpildei.

3.5.2. Personas dati tiek izmantoti arī SIA “Poētika” tīmekļa vietnes atjaunināšanas nolūkos saskaņā ar klientu preferencēm, interesēm un vajadzībām; kā arī klientu vajadzību un preferenču analīzei un SIA “Poētika”  tīmeklī sniedzamo pakalpojumu uzlabošanas nolūkos.

3.5.3. SIA “Poētika” izsūta klientiem jaunumus un piedāvājumus tikai gadījumā, ja klients ir iepriekš sniedzis savu piekrišanu uz iepriekš apstiprinātu e-pasta adresi. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt minēto piekrišanu.

3.5.4. SIA “Poētika” nosūta klientam informatīva rakstura e-pastus, ja klients pirmo reizi apmeklē SIA “Poētika” tīmekļa vietni. Šīs vēstules apliecina klienta savienojumu ar SIA “Poētika” tīmekļa vietni.

3.5.5. Saistībā ar pakalpojumu sniegšanu SIA “Poētika”  ir tiesības nosūtīt klientam atbildi uz e-pastu, ja klients ir iegādājies pie SIA “Poētika” pakalpojumu vai arī pieprasīja kāda pakalpojuma piedāvājumu. Elektroniskās atbildes tiek nosūtītas tikai ar mērķi noskaidrot apkalpošanas nepilnības un veikt uzlabojumus.

3.5.6. Klienta personas dati tiek nodoti trešajām personām, kuri nodrošina pakalpojumus, kas ir nepieciešami SIA “Poētika” pakalpojumu sniegšanas un līgumsaistību izpildes nodrošināšanai. SIA “Poētika”  ir tiesības nodot personas datus sekojošām trešajām personām:

 • SIA “Poētika” sadarbības partneriem, ja personas dati tiem ir nepieciešami vīzas noformēšanas procesā nepieciešamo dokumentu nokārtošanai;
 • attiecīgās valsts vēstniecībai;
 • transporta uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams sniegtā pakalpojuma piegādei klientam;
 • uzraudzības un izmeklēšanas institūcijām likumā noteiktajos gadījumos;
 • tiesām, ārpustiesas strīdu risinātājiem un iestādēm, parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem;
 • sadarbības partneriem mārketinga informācijas nodošanas nolūkos (izņemot gadījumus, kad klients nav sniedzis savu piekrišanu ziņu sūtījumu un piedāvājumu saņemšanai).

3.5.7. SIA “Poētika” uzrauga un nodrošina, lai visi sadarbības partneri, kas saskaņā ar šo Privātuma politiku saņem klienta personas datus, nodrošina to pienācīgu glabāšanu un aizsardzību atbilstoši FPDAL noteikumiem. Starpniecības pakalpojuma sniegšanas gadījumos SIA “Poētika” pieprasa no pakalpojumu faktiski sniedzošās personas personas datu apstrādes atbilstību VDAR noteiktajām prasībām. Katra pakalpojuma sniegšanā iesaistīta puse var izmantot personas datus tikai līgumsaistību izpildes nolūkos.

3.6. Datu subjekta/klienta tiesības

3.6.1. Privātuma politika ir paredzēta klienta informēšanai par SIA “Poētika” vākto informāciju par klientu, kā arī tās izmantošanu.

3.6.2. Klientam ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar savāktajiem datiem par sevi, pieprasīt savu personas datu labošanu vai to apstrādes pārtraukšanu. Ja klientam rodas jautājumi par saviem personas datiem, viņš var sazināties ar SIA “Poētika”, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi poetika@poetika.lv

3.6.3. Ja klients vēlas uzzināt, vai Visaexpert apstrādā viņa personas datus, kā arī, ja klients vēlas saņemt piekļuvi saviem personas datiem, viņš var sazināties ar SIA “Poētika”, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi poetika@poetika.lv

3.6.4. Ja klients uzskata, ka viņa personas datu apstrādes procesā tika pārkāptas viņa tiesības, viņš ir tiesīgs vērsties SIA “Poētika”, Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā ar prasību novērst pārkāpumu.

 4. Datu subjekta/klienta datu drošība

4.1. SIA “Poētika” izmanto fiziskos, tehniskos un administratīvos pasākumus personas datu aizsardzības nodrošināšanai, kurus klients sniedza SIA “Poētika” tīmekļa vietnē. SIA “Poētika”  tīkls ir aizsargāts ar ugunsmūra un antivīrusu programmām. Pie SIA “Poētika” klientu personas datiem ir pieeja tikai tām pilnvarotām personām, kurām tā ir nepieciešama datu apstrādes un labošanas nolūkos ar mērķi nodrošināt klienta izvēlēto pakalpojumu sniegšanu vai uz cita likumīga pamata.

4.2. SIA “Poētika” veic pasākumus, kas ir pietiekami klienta personas datu aizsardzības nodrošināšanai. SIA “Poētika” darbība atbilst spēkā esošo datu drošību regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet SIA “Poētika” uzskata par nepieciešamu atzīmēt, ka neviena tīmekļa vietne nav pilnībā aizsargāta no hakeru uzbrukumiem. Droši glabājot un aizsargājot savas paroles, klients aizsargā sevi un palīdz SIA “Poētika” novērst kibernoziegumu izdarīšanu. SIA “Poētika”  tīmekļa vietnē netiek izmantotas spiegu programmas (Spyware). Ja klientam ir aizdomas par viņa personīgā kabineta uzlaušanu, tad klientam ir pienākums nekavējoties par to paziņot SIA “Poētika”.

5. Privātuma politikas izmaiņas un papildinājumi

5.1. Visaexpert patur tiesības mainīt Privātuma politikas noteikumus. Atjaunināta Privātuma politika tiks publicēta SIA “Poētika” mājas lapā. Neatkarīgi no veiktajām izmaiņām SIA “Poētika” nodrošina klienta personas datu aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Apmeklējiet attiecīgo SIA “Poētika” vietnes sadaļu, lai iepazītos ar Privātuma politikā veiktajām izmaiņām.

5.2. Par visiem ar Privātuma politiku un datu apstrādi saistītajiem jautājumiem lūdzam vērsties pie SIA “Poētika”, nosūtot attiecīgu vēstuli uz e-pasta adresi: poetika@poetika.lv

 6. Jautājumi, sūdzības

6.1. Personas datu izmaiņu gadījumā klientam ir jāsazinās ar SIA “Poētika”. Ja klientam ir radušies papildu jautājumi attiecībā uz saviem personas datiem, klientam obligāti ir jāsazinās ar SIA “Poētika”. SIA “Poētika” atbildēs likumā paredzētajā, t.i., 30 dienu laikā. Tajā pašā laikā SIA “Poētika” informē, ka pirms atbildes sniegšanas uz saņemtajiem jautājumiem, personas datu aizsardzības ietvaros SIA “Poētika” var lūgt sniegt precizējošu informāciju klienta identitātes noskaidrošanas nolūkos. Gadījumā, ja klienta pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments, kas tiek uzrādīts pušu tiesisko attiecību laikā vai arī pēc to izbeigšanās, ir noformēts ārpus SIA “Poētika”  biroja, SIA “Poētika” patur tiesības pieprasīt, lai šis pārstāvja tiesības apliecinošs dokuments ir notariāli vai citā līdzvērtīga veidā apliecināts, ar mērķi nodrošināt, lai līgumi, kas kalpo par pamatu personas datu apstrādei, pietiekamā apjomā nodrošinātu klientu tiesības. SIA “Poētika”  ir jāpārliecinās, ka klients piekrīt informācijas nodošanai un, ka tā tiek nodota tikai attiecīgajai personai vai organizācijai. Vairumā gadījumu SIA “Poētika” labo vai dzēš jebkuru klienta konstatēto neprecizitāti. Dažos gadījumos SIA “Poētika” var pilnīgi vai daļēji atteikt klientam lūgumā, ja to atļauj likums vai likums prasa to no SIA “Poētika”.

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums
  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums
  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām