Poētika
profesionālās apmācības centrs
Kursi
0
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
Reģistrējieties

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

* Norādīti ir plānotie mācību sākuma datumi. Konkrēts sākuma datums tiek apstiprināts, pēc grupas saraksta apstiprināšanas un reģistrācijas maksas saņemšanas no klausītājiem, ievērojot grupas veidošanas principus.

* Norādītas cenas ir priekš no jauna izveidotām grupām. Mācību laikā apmācību maksa var mainīties. Cena var samazināties vai palielināties, mainītos grupas lielumam un nodarbību skaitām.

 

* Iesniedzot dokumentus, triju darba dienu laikā jāveic reģistrācijas iemaksu 9.00 EUR apmērā, lai rezervētu vietu grupā. Gadījumā, ja atsakās no mācībām līdz grupas apmācību sākumam, šī summa atpakaļ netiek atmaksāta.

* Ja, kaut kādu iemeslu dēļ  SIA Poētika pārceļ apmācību datumu vairāk kā par 2 nedēļām, kas var ietekmēt Jūsu plānus, firma garantē atgriezt atpakaļ Jūsu iemaksāto naudu 10 darba dienu laikā, sākot no Jūsu iesniegtās prasības dienas.

  Kursa mērķis
  Mērķa auditorija
  Apmācību rezultāts
  Mācību ilgums
  Nodarbību grafiks
  Speciālais piedāvājums
  Plānotais sākums
  Programmas saturs
  1. daļa
  2. daļa
  3. daļa
  4. daļa
  5. daļa
  6. daļa
  7. daļa
  Noslēguma darbs
  Apmācību valoda
  Mācību maksa
  Mācību maksa grupā
  Mācību maksa individuāli
  Mācību maksa individuāli un pēc izvēles
  Tālmācības izmaksas
  Dokuments, beidzot kursu
  Nepieciešamie dokumenti
  Reģistrācijas maksa
  Materiāli nodarbībām
   
  Copyright ©2024
  © 2010-2024 Internet Shop Design & Programming: Profita.Solutions

  SIA "Poētika" apliecina, ka visa informācija, kas mums tiek sniegta tiek saglabāta un glabāta vadoties pēc fizisku personu datu aizsardzības likumu (Regula). Personas dati netiks atklāti vai nodoti nevienai trešajai pusei, tikai pilnvarotajiem saņēmējiem.